Regulamin Serwisu

§1 INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) normuje zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego zlokalizowanego pod adresem www.kobietyipodryw.pl (zwanego dalej Serwisem) oraz warunki sprzedaży dostępnego w nim produktów.

 2. Bez żadnych zobowiązań, każda osoba może przeglądać zasoby Serwisu, lecz z chwilą dokonania jakichkolwiek czynności w tym Serwisie (na przykład poprzez: złożenie zamówienia), osoba taka staje się jego Użytkownikiem i oświadcza, iż zapoznała się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności, w pełni akceptuje zawarte w nich postanowienia i zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania - w przeciwnym przypadku każdy, kto nie zgadza się z powyższym, powinien powstrzymać się od korzystania z usług Serwisu, a Administrator ma prawo odmówienia takiej osobie świadczenia usług i sprzedaży produktów oferowanych w Serwisie.

 3. Właścicielem i administratorem Serwisu jest firma:

  Big Stars sp. z o.o.
  z siedzibą
  ul. Juliusza Słowackiego 5/46
  21-040 Świdnik

  NIP: 7123423428
  REGON: 389790740

  (zwana dalej Administratorem).

 4. Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia wraz z oprogramowaniem, pozwalające na przeglądanie stron WWW, a także posiadanie skrzynki pocztowej email oraz możliwości i umiejętności komunikowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 5. Do prawidłowego funkcjonowania Serwisu wymagane jest posiadanie oprogramowania do przeglądania stron WWW obsługującego technologii plików 'cookies' - w przypadku niedostępności tej technologii w oprogramowaniu osób korzystających z Serwisu, może on funkcjonować niepoprawnie, za co Administrator nie ponosi odpowiedzialności, zalecając zainstalowanie lub odblokowanie w oprogramowaniu możliwości stosowania technologii plików 'cookies'. Technologia plików 'cookies' polega na zapisywaniu w pamięci systemów informatycznych (komputery) osób odwiedzających Serwis plików z informacjami służącymi do personalizacji usług Serwisu dla danej osoby oraz z informacjami służącymi statystykom ruchu w Serwisie.

§2 PRZEDMIOT SERWISU

 1. Przedmiotem Serwisu jest dystrybucja produktów ebook/audio/video oraz szkoleń. Jest on dostarczany do użytkownika dzięki poczcie elektronicznej i ebookom oraz nagrania w formacie PDF i mp3. Produkt jest wysyłany do klientów w momencie zaksi?gowania płatności. Natomiast

  szkolenia odbywają się w ustalonym na stronie mieście, w określonym terminie po dokonaniu wpłaty minimum zaliczki za kwotę szkolenia.

 2. Pod pojęciem 'ebook' należy rozumieć publikację elektroniczną w postaci pliku komputerowego, będącego odpowiednikiem publikacji treści dokonywanych w tradycyjnych formach (np. książka). Dzięki elektronicznej technologii nagrań mp3 i ebooki mogą zawierać poza tekstami - grafiki, dźwięki i animacje, a także elementy interakywne (np. hiperłącza).

 3. Dostępne za pośrednictwem Serwisu nagrania i ebook zapisane są w formacie mp3 oraz PDF, do którego otwierania służy darmowy program Adobe Acrobat Reader.

§3 KORZYSTANIE Z SERWISU

Dział A. Zasady Składania i Realizacji Zamówień

 1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mogą nabywać oferowany produkt lub rezerwować miejsce na szkoleniu (Transakcja).

 2. Do realizacji Transakcji konieczne jest złożenie zamówienia poprzez aktywowanie widocznych na stronie Serwisu odpowiednich opcji dostępnych przy ofercie kursu bądź szkolenia i dalsze postępowanie zgodnie z wskazówkami podawanymi zamawiającym na każdym etapie procedury składania zamówienia.

 3. Warunkiem niezbędnym do skutecznego złożenia zamówienia jest podanie niezbędnych danych i informacji w Serwisie oraz wykonywanie innych czynności każdorazowo dokładnie opisanych na łamach Serwisu lub w korespondencji.

 4. Każde zamówienie weryfikowane jest w sposób zautomatyzowany poprzez wysłanie wiadomości email na adres podany przez Użytkownika przy składaniu zamówienia. Otrzymanie wiadomości email informującej o pozytywnym statusie przyjęcia zamówienia do realizacji oznacza, iż zamówienie zostało złożone prawidłowo.

 5. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Administratora należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny.

 6. Podstawowym sposobem dostawy zamówionego kursu jest pobranie przez Użytkownika mp3 i PDF drogą teletransmisji poprzez łącze internetowe bezpośrednio do pamięci komputera przy pomocy którego następowało będzie pobieranie.

 7. Zamawiający nie ma prawa udostępniania hiperłącza do zakupionego ebooka innym osobom, a w przypadku prawidłowego pobrania lub udostępnienia innymi sposobami pliku mp3 i ebooka, uważa się zamówienie za zrealizowane.

 8. Podstawą do ustalenia, czy ebook, nagranie zostały prawidłowo pobrane, jest tylko i wyłącznie zapis w systemie informatycznym Serwisu, że transmisja pliku zrealizowana została pomyślnie, bez względu na to, kto dokonał faktycznie pobrania poprzez link udostępniony zamawiającemu.

Dział B. Prawa Do Zakupionych Ebooków i nagrań mp3

 1. Nabywca nagrań mp3 i ebooka może użytkować go zgodnie z przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach, wprowadzać do pamięci komputera lub innych właściwych urządzeń w celu zapoznania się z treścią utworu, bez możliwości powielania pliku ebooka, kopiowania i wykorzystywania w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub we fragmentach albo zmieniania jego struktury elektronicznej (np. format pliku) lub innego modyfikowania pliku mp3, ebooka (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie takiego ebooka oraz nagrań, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne, bez wzglądu na cel i formę tych działań. Wszystko powyższe może być uzgodnione inaczej z Administratorem tylko w formie pisemnej, o ile odmienne warunki nie zostaną przewidziane dla danego konkretnego ebooka oraz nagrań mp3.

 2. Administrator zezwala na sporządzenie jednej kopii zapasowej ebooka, nagrań mp3 na oddzielnym nośniku informacji elektronicznej, celem zabezpieczenia przed utratą oryginału, gdyż nie jest możliwym otrzymanie następnej kopii ebooka, nagran mp3 , w przypadku jego utraty, poza możliwością ponownego jego zakupienia, o ile jeszcze będzie w ofercie Serwisu.

 3. Każdy nabywający nagrania mp3, ebooka zobowiązany jest dbania o to, aby żadne inne nieupoważnione osoby nie miały do niego dostępu w ten sposób, aby mogły go powielać, dystrybuować bez zgody Administratora albo w inny sposób niezgodny z zakresem udzielonych praw go wykorzystywać, gdyż w przypadku wykrycia takich sytuacji, Administrator może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu nabywcy nagrań mp3, ebooka, z tytułu łamania praw do danego egzemplarza kursu audio, ebooka.

 4. Wszelkie nagrania mp3, ebooki udostępniane na łamach Serwisu - odpłatnie lub nieodpłatnie - podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

§4 REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi pod jego adresem i wszelkie inne sprawy związane z celem i przedmiotem Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkowników poprzez zgłoszenie Administratorowi lub osobom pełniącym rolę opiekunów Serwisu lub Użytkownika, przesłane drogą elektroniczną lub tradycyjna na adres korespondencyjny Administratora:

  BIG STARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  ul. Juliusza Słowackiego 5/46
  21-040 Świdnik

 2. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do udzielanych wskazówek oraz informacji ukazujących się na bieżąco na łamach Serwisu.

 3. Każdemu Użytkownikowi nabywającemu produkt audio/video/PDF za pośrednictwem Serwisu, służy prawo zwrotu zainwestowanej kwoty, jeżeli Użytkownik nie będzie zadowolony z kursu. Administrator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zwrotu w wyjątkowych sytuacjach, gdy poweźmie uzasadnione wątpliwości, iż dokonywany zwrot nosi cechy nadużycia prawa do zwrotu (wielokrotne zwroty, podejrzenie piractwa komputerowego, kupowanie wielu produktów po kolei i ich zwracanie itp.).

 4. Zwrot nagrań mp3, ebooków odbywa się poprzez wysłanie przez Użytkownika wiadomości do Administratora, w której Użytkownik oświadczy, iż ma zamiar skorzystać z gwarancji satysfakcji, podając swoje dane (imię i e-mail), nazwę kursu oraz datę i cenę zakupu. Dla skuteczności takiego zawiadomienia, koniecznym jest wysłanie emaila ze skrzynki pocztowej, która podana została przez Użytkownika przy składaniu zamówienia.

 5. W ciągu 7 dni od otrzymania wiadomości email o chęci zwrotu, Administrator odpowie Użytkownikowi, jaka jest decyzja Administratora w kwestii danego zwrotu, Następnie Uzytkownik przesyła oświadczenie zwrotu, który musi być podpisane przez nabywającego i wysłane listem poleconym (pocztą tradycyjną) na adres Administratora:

  BIG STARS SP. Z O.O..
  ul. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 5 / 46
  21-040 ŚWIDNIK

  O skuteczności dokonania zwrotu decyduje prawidłowo i zupełne wypełnienie oświadczenia.

 6. Prawidłowo wypełniony i dostarczony do Administratora formularz oświadczenia o zwrocie, stanowi podstawę do zwrotu Użytkownikowi środków pieniężnych wpłaconych tytułem zapłaty ceny za zwracany produkt, co zostanie wykonane przez Administratora w okresie nie dłuższym niż 30 dni, od dnia końca gwarancji satysfakcji. wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy, po potrąceniu kosztów manipulacyjnych zwrotu.

§5 POSTANOWIENIA KOÑCOWE

 1. Mimo dokładania wszelkich starań jakościowych i weryfikacyjnych, Administrator nie odpowiada w maksymalnie szerokim zakresie, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników oraz inne osoby, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność wszelkich materiałów nie pochodzących od Administratora lub przez niego autoryzowanych.

 2. Administrator nie odpowiada za zdarzenia i wydarzenia oraz ich skutki, jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym w wyniku korzystania z Serwisu, stosowania się do treści zawartych w nagraniach mp3, ebookach oraz w informacjach publikowanych na łamach Serwisu, o ile nie pochodzą one od Administratora lub innych osób działających w jego imieniu.

 3. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.

 4. Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu dołożył wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwolonej ingerencji Użytkowników lub osób trzecich w struktury systemów informatycznych obsługujące Serwis.

 5. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.

 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach informatycznych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcji sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.

 7. Administrator zastrzega sobie prawo do publikowania na łamach Serwisu, informacji o Użytkownikach, którzy w sposób uporczywy naruszają Regulamin lub w ten sam sposób podejmują działania sprzeczne z Regulaminem lub celem i charakterem Serwisu, albo działają na szkodę Administratora lub osób trzecich.

 8. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści warte są upublicznienia.

 9. Zabronione jest bez zgody Administratora kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych na łamach Serwisu lub z niego pochodzących, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

 10. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem.

 11. Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacji o ich dokonaniu.

 12. Po ukazaniu się na stronach Serwisu informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie lub jakakolwiek inna czynność w Serwisie, dokonane po takim ogłoszeniu jednoznaczne są z bezwarunkową akceptacją nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

 13. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać sić od korzystania z Serwisu, a jeżeli jest stałym Użytkownikiem, dla którego zmiany Regulaminu mogą mieć znaczenie, powinien on o tym poinformować niezwłocznie Administratora.

 14. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą usunięcie Użytkownika z udziału we wszystkich aspektach stałego funkcjonowania w Serwisie.

 15. Produkty, szkolenia oraz wszystkie bonusy należy traktować w formie zabawy. Autor dołoży wszelkich starań, aby zawarte informacje były prawdziwe i rzetelne, ale wyłącza całkowitą odpowiedzialność, za działanie produktów www.kobietyipodryw.pl

 16. Zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r nabywcy przysługuje 14 dni na zwrot zakupionego produktu od daty zawarcia transakcji.

 17. Nabywcy szkolenia za pośrednictwem serwisu nie przysługuje zwrot zaliczki lub całości kwoty zapłaconej za szkolenie po zakończeniu szkolenia lub w przypadku rezygnacji z części szkolenia lub całości kursu.